KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

28.04.2019

28 Nisan 2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kişisel verilerin korunması mevzuatı alanında birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu mevzuat değişiklikleriyle gelen düzenlemelerden önem arz eden hususlar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işleme envanteri”nin tanımı değiştirilmiş; böylelikle, - (her ne kadar Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun örnek envanteri dikkate alınarak, uygulamada bu şekilde ilerleniyor olsa da-, envanterde veri işlemenin hukuki sebebine yer verilmesi gerektiği hususu ilgili yönetmelikte netleştirilmiş ve “kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre”nin muhafaza süresini ifade ettiği, tanıma “muhafaza edilmesi” ibaresinin eklenmesi suretiyle belirginleştirilmiştir.
  • İrtibat kişisi”nin tanımı değiştirilmiş; böylelikle, irtibat kişisi, “Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi” olarak ifade edilmiştir.
  • Söz konusu mevzuat değişikliği doğrultusunda, yönetmeliğe “Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür.” cümlesinin eklenmesiyle, sicile kayıt yükümlülüğü altındaki veri sorumluları bakımından, kişisel veri işleme envanteri hazırlama hususu bir yükümlülük olarak netleştirilmiştir.
  • Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde, veri sorumlusunun, meydana gelen değişiklikleri, yedi gün içerisinde VERBİS üzerinden Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirme yükümlülüğünün başlangıç tarihi “değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren” ifadesi eklenmek suretiyle belirginleştirilmiştir.
  • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in “Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir.” şeklindeki m.5/f.1 (c) hükmü yürürlükten kaldırılarak, bu duruma özgü olarak, aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlusunun her bir birimi tarafından ayrı ayrı yerine getirilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr