KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ HAZIRLAMA REHBERİ VE ENVANTER ÖRNEĞİ KURUM TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR

19 Haziran 2019

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi ve Kişisel Veri İşleme Envanteri Örneği bugün (19 Haziran 2019) Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“KVKK”  veya “Kurum”), internet sayfasında yayınlanmıştır.

Kişisel veri işleme envanteri, “Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter[1]”, olarak tanımlanmakta ve veri sorumluları tarafından Sicil’e[2] açıklanacak bilgilerin Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak VERBİS[3] üzerinden Sicil’e iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, veri sorumlularının kişisel veri işleme envanteri hazırlama yükümlülüklerini ve dolayısıyla VERBİS aracılığıyla Sicil’e kayıt yükümlülüklerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirebilmeleri noktasında iyi uygulama örneği oluşturulması ve söz konusu envanter hazırlanırken faydalanılabilmesi amacıyla KVKK tarafından hazırlanan Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberinin Kurum’un internet sayfasında yayınlanarak, kamuoyunun istifadesine sunulmasına karar verilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi ve Kişisel Veri İşleme Envanteri Örneği metinlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr

 


[1] Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik m.3/f.1(h), (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230-7.htm), Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik m.4/f.1 (e) (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171028-10.htm)

[2] Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik m.4/f.1(l)

[3] Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik m.4/f.1(o)

__

* gerekli alanlar

__ (0)