TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK

22 Şubat 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin “Çeşitli hükümler” başlıklı 26. maddesine 3. fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir :

“(4) Tahsisli kamu arazilerinde yer alanlar hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışındaki diğer üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olması Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendine[1] aykırılık olarak değerlendirilmez, ancak, belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.”

Söz konusu Tebliğ değişikliğinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr

 

[1] Konaklama tesislerinin asgari nitelikleri

MADDE -18 /Fıkra 1  (a-6) : Turizm belgeli konaklama tesisleri tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilir ve bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre tatil hakkı tesis edilebilir. Ancak bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez, bu tür tesislere turizm belgesi verilemez, bu sisteme kısmen veya tamamen geçen tesislerin belgeleri iptal edilir.