ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KANAL İSTANBUL’A İLİŞKİN KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

12 Şubat 2020

Anayasa Mahkemesi 24/12/2019 tarihinde E.2018/138 numaralı dosyada, 7146 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a eklenen “…Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri,…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir.

Kanal İstanbul’un öngörülen planı itibarıyla çevre, doğa ve insan yaşamı üzerinde olumsuz etkileri olacağı, projenin hayata geçirilmesinde üstün kamu yararı bulunmadığı ve projenin çevrenin korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülüklere uygun olmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı.

Anayasa Mahkemesi, kararında; Anayasa’nın 47. maddesinde yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleriyle gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceğinin veya devredilebileceğinin kanunla belirleneceğinin ifade edildiğini, bu yatırım ve hizmetlerin usul ve yönteminin belirlenmesine ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmediğini belirtmiştir.

Buna göre, projelerin hangi yöntemle gerçekleştirileceğinin ve buna ilişkin sözleşme usul ve esaslarını belirleme yetkisinin anayasal güvenceler gözetilmek kaydıyla kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında bulunduğunun açık olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca kararda, dava dilekçesinde belirtilen, Kanal İstanbul’un çevre üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasına karşı, getirilen kuralın; projenin çevresel etkilerinin ortaya konulmasını, bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasını, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için zorunlu, etkili ve işlevsel tedbirlerin alınmasını engelleyen bir ifade ve içerik taşımadığı açıklanmıştır.

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin gerçekleştirilme yönteminin belirlenmesinin kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğunu değerlendirmiş ve kuralın kamu yararı dışında bir amaç gözettiğini saptamamıştır.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin soru ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr