ELEKTRONİK TEBLİGATIN YAPILMA TARİHİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

19.02.2021

Elektronik yolla tebliğ edilen bilirkişi kıymet takdiri raporuna yönelik şikâyet süresine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi ve Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesi kararlarına karşı temyiz başvurusu, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından 07.12.2020 tarihinde karara bağlanmış ve bu karar 19.02.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, şikayetçi adına düzenlenmiş bilirkişi kıymet takdiri raporu e-tebligat yoluyla 17.07.2019 günü muhatabın elektronik hesabına iletilmiştir. Şikayetçi vekili, bilirkişi raporundaki değerin düşük takdir edildiği gerekçesiyle yeniden kıymet takdiri yapılması istemiyle 29.07.2019 tarihinde icra müdürlüğüne başvurmuştur.

Yapılan incelemede, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 128/a. maddesindeki 7 günlük şikâyet süresinin hak düşürücü niteliği dikkate alınarak davanın reddine karar verilmiştir. Bunun üzerine yapılan istinaf başvurusu sonucu; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi tarafından, kararın kesin niteliği gereği istinaf edilemeyeceği gerekçesiyle istinaf başvurusu kesin olarak reddedilmiştir.

Bu durum üzerine şikayetçi taraf, Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvurmuş ve dosya Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ilgili kararında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 9/a maddesindeki düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenlemeye göre; elektronik yolla yapılan tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Kanunun açık hükmüne rağmen, ilk derece mahkemesi beş günlük süreyi dikkate almadan e-tebligatın ulaştığı 17.07.2019 tarihini esas almıştır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi elektronik tebligatın yapıldığı tarihin 22.07.2019 olduğu gerekçesiyle şikâyetin yasal süre içerisinde yapıldığına karar vermiştir. Bu doğrultuda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin ilgili kararı kaldırılmış ve Ankara 7. Sulh hukuk Mahkemesi’nin kararı kanun yararına bozulmuştur.

İlgili Yargıtay Kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr