ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİKLER

15 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete’de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de kesintisiz 7 yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar için düzenleme getirilmiştir. Düzenlemeyle beraber, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olup 7 yıl süreyle hizmet almadığı tespit edilen cihazların kullanıcısının tespit edilemediği durumlarda cihazın ithalatçısı ya da imalatçısı sistem üzerinden başvuru yaparak cihaza ait IMEI (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu) numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesini talep edebilecektir.

İthalatçının ya da imalatçının hizmet vermeye devam etmediği durumlarda cihazın kullanıcısı kuruma doğrudan başvuruda bulunabilecektir. Gerekli kontroller sonucu uygun görülmesi halinde IMEI numarası beyaz listeye alınacaktır.

Değişiklik ile kayıt altına alınması sırasında ithalatçı veya imalatçı verdiği bilgilerin yer aldığı elektronik imza taahhütnamesini ıslak imzalı olarak imza sirküleri ile sunması gerekirken, yapılan değişiklikle beraber sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler yeterli hale gelmiştir.

Tebliğ'de yapılan yabancıların E-devlet kapısı üzerinden IMEI başvuru kabulü düzenlenmiştir.

Değişim hallerinde her iki IMEI numarasının da aynı marka cihaza ait olması koşuluna modem türündeki değişim amaçlı cihazlar için istisna getirilmiştir.

Hatalı bildirilen IMEI'nin düzeltilmesi için tanınan süre de 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır

Söz konusu Tebliğ'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr