Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik

21.10.2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmî Gazete’de İçişleri Bakanlığı tarafından
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikle beraber bundan sonra dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden elektronik ortamda yapabileceklerdir. Genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı, yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında belirtilecektir.

Aşağıdaki hususların mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirme zorunluluğu 30 günden 45 güne çıkarılmıştır:

·       Şube toplantıları ve genel kurul sonuç bildirimi,

·       Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler,

·       Dernek tüzüklerinde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliği,

·       Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti.

Yurt dışı yardımları kapsamında:

·       Yurt dışına yapılacak yardımlar yardım yapılmadan önce (Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar dahil) dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilmelidir. 

·       Bildirimler, Dernekler Bilgi Sistemi (“DERBİS”) üzerinden Dışişleri Bakanlığına iletilmelidir.

·       Afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılabilir.

·       Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde yapılabilir.

·       Yurt dışına yapılacak yüz bin Türk Lirasını veya on bin Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması esastır.

·       Finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilerek yapılabilir. Gümrükte beyan edilme suretiyle yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan, veriliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde dernek tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

·       Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi doksan gün içerisinde mülki idare amirliğine verilir.

Kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile brüt gelirleri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasını aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

Yönetmelikle aşağıdaki hususlara ilişkin olarak da düzenlemeler getirilmiştir:

·       Risk analizi ve denetim

·       Mülki idare amirlerince yaptırılan denetimlere ilişkin diğer hususlar

·       Rehberlik ve geri bildirim

·       Bilirkişilik temel ilkeleri

·       Bilirkişinin görevlendirilmesi, raporu ve ücreti

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr