BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

30.11.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İşbu Tebliğ’de;

i) Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

ii) Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin detaylar yer almaktadır.

  • Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin olarak;

- Bu varlıklarını, 30.06.2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

- Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.  

- Yurt dışında bulunan varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılıyor olması halinde, bu varlıklar 17.11.2020 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında en geç 30.06.2021 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu şartlar gerçeklemiş ise, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme şartı aranmayacaktır.

- Ayrıca yurt dışında bulunmakla birlikte, taşınmazlar gibi Tebliğ’in kapsamına girmeyen varlıkların da 30.06.2021 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmesi ve bu çerçevede Türkiye’ye getirilmesi mümkündür.

  • Yurt içinde bulunan varlıklara ilişkin olarak ise;

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecektir.

- Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir.

- Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, ilgili varlıklar bakımından da Tebliğ’den yararlanılması mümkündür.

  • Tebliğ’de belirtilen Türkiye’ye getirme ya da Türkiye’de bulunan banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması zorunluluğunun yerine getirilmesi halinde; bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
  • Bildirilen varlıklar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Kanun uyarınca defter tutan mükelleflerce, kanuni defterlere kaydedilebilecektir.

İlgili Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr