VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 518) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI!

24 Mart 2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ( Bundan sonraTebliğolarak anılacaktır) 24 Mart 2020 Tarihli ve 31078 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğin konusunu, Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması oluşturmuştur.

Tebliğde, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve diğer yasal mevzuatlarda mücbir sebep hali hatırlatılmış ve ek olarak “Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi” hükmü getirilmiştir. Tebliğe göre söz konusu mükellefler 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde sayılacaktır.

Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın;

  • 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gerekenlerin 27 Temmuz 2020 ve tahakkuk eden vergilerinin ödeme tarihinin 27 Ekim 2020,
  • 27 Mayıs 2020 tarihine kadar verilmesi gerekenlerin 27 Temmuz 2020 ve tahakkuk eden vergilerinin ödeme tarihinin 27 Kasım 2020,
  • 26 Haziran 2020 tarihine kadar verilmesi gerekenlerin 27 Temmuz 2020 ve tahakkuk eden vergilerinin ödeme tarihinin 28 Aralık 2020

günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi hükmü getirilmiştir. Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin soru ve/veya öneriniz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr