YARGILAMALARA İLİŞKİN SÜRELER GEÇİCİ OLARAK KANUNLA DURDURULDU !

26 Mart 2020

26.03.2020 Tarihli ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılamalara ilişkin süreler koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak durdurulmuştur. Kanun’un geçici 1.maddesine göre;

  1. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”),  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu(“HMK”) ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 tarihinden,
  2. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 tarihinden

itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. İşbu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Ayrıca, durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Aşağıda verilen süreler ise Kanun’un kapsamı dışında bırakılmıştır;

  1. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
  2. CMK’da düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
  3. HMK’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

Ayrıca Kanunla birlikte durma süresi boyunca duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi yetkisi ilgisine göre HSK ile Yargıtay ve Danıştay Başkanlar kurullarına verilmiştir

İşbu Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr