SERMAYE PİYASASI KURULU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI

25 Mart 2020

KOVİD-19 salgını sebebiyle virüsün fiziki çalışma koşullarını zorlaştıran, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle, piyasalar ve kurumlardaki operasyonel süreçlerin günün şartlarına uygun olarak işletilmesi ve artarda alınan bir dizi önlem neticesinde finansal piyasalarda oluşan olumsuz etkilerin sınırlandırılması konularında yapılan Kurul toplantısı neticesinde 23.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun web sitesinde bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

Bu kapsamda karar verilen hususlar özetle aşağıdaki gibidir:

 • Personelin yarı zamanlı/dönüşümlü/uzaktan erişimli veya Kurumun belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu hususunda aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine bildirim yapılacaktır.
 • Emir alınması, kabulü ve iletimiyle ilgili olası müşteri uyuşmazlıklarında makul kabul edilebilecek tevsik edici kayıt mekanizmalarının kurulması ve gerçekleştirilecek işlemler hakkında müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması şartlarıyla, uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan mobil uygulamalar (whatsapp vb.) üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesinin konuya ilişkin başkaca bir duyuru yapılıncaya kadar mümkün olduğu hakkında yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri bilgilendirilecektir.
 • Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35 olması ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde %50’ye tamamlanmasını düzenleyen hüküm, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar %35’e tamamlatılacak şekilde uygulanacaktır.
 • Finansal rapor süreleri bakımından:
 • Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumların 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimi, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecektir.
 • Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimi ve emeklilik yatırım fonlarının 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık raporlarının ilanı 30.04.2020 tarihine kadar yapılabilecektir.
 • Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin 01.01.2020-31.03.2020 üç aylık ara hesap dönemine ait finansal raporlarının bildirimi, ilgili mevzuatta belirlenen sürelere 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilecektir.
 • Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi işletmelerin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin ve henüz ilgili mevzuat kapsamında bildirimi yapılmayan finansal raporlarının bildirimi, sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş olan nihai bildirim süresini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecektir.
 • Özel hesap dönemine sahip ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmelerin nihai bildirim süresi Mart veya Nisan ayı olan ve henüz kamuya duyurulmamış finansal raporlarının bildirimi ilgili mevzuatla belirlenen sürelerine 30 gün eklenmek suretiyle yapılabilecektir.
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı İlanı” başlıklı 25’inci maddesinin 1 ve 2’nci fıkralarındaki Mart ayı sonu ve Nisan ayı olarak belirlenen sürelerin birer ay uzatılacaktır.
 • Son olarak, sermaye piyasası kurumlarının kurula yönelik bildirim ve başvurularını Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden yapılabileceği hatırlatılmıştır.

İlgili basın açıklaması metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr